Udeskole i bevægelse - interview med Camilla Munch Nielsen – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2017 > Udeskole i bevægelse -...

27. februar 2017

Udeskole i bevægelse - interview med Camilla Munch Nielsen

Interview

med Camilla Munch Nielsen, som er tidligere specialestuderende på TrygFondens udeskole forskningsprojekt TEACHOUT. I sit speciale undersøgte Camilla, om undervisning i udeskole kan øge det fysiske aktivitetsniveau blandt overvægtige børn i folkeskolen.

Interesse for udeskole

Camilla er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Første gang hun stiftede bekendtskab med begrebet udeskole var i sin studiepraktik på Steno Diabetes Center, hvor hun påbegyndte sit speciale. Efterfølgende blev Camilla ansat på TEACHOUT projektet og skrev sit speciale sammen med en anden medstuderende. Formålet med specialet var at undersøge, hvilken effekt udeskoleundervisning har på det fysiske aktivitetsniveau blandt overvægtige børn.

Camilla fremhæver, at folkeskolen er en oplagt arena for interventioner, der skal øge det fysiske aktivitetsniveau hos alle børn:

’Der er en stigende forekomst af børneovervægt, og overvægtige børn forbliver ofte overvægtige, når de bliver voksne. Generelt lever meget få børn op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig motion. Hertil bruger børnene ca. 40 % af deres vågne timer i skolen, så det er en oplagt arena at gøre noget i. Udeskole er målrettet alle børn i skolerne uanset socioøkonomisk position, og derfor syntes vi, at det var interessant at undersøge, om det kan øge det fysiske aktivitetsniveau blandt overvægtige børn.’

Udeskole i bevægelse

Camilla og hendes specialemakker gennemførte deres studie baseret på TEACHOUT forskningsprojektet og Ph.d.-studerende Mikkel Bo Schnellers data, der undersøger effekten af udeskole på fysisk aktivitetsniveau hos børn i folkeskolen i 3.-6. klasse. Specialet kan beskrives som et ’mixed methods’ studie bestående en kvantitativ og en kvalitativ del.

Den kvantitative analyse var baseret på data fra 51 overvægtige børn udvalgt på baggrund af deres aldersafhængige BMI. Disse børn havde bevægelsesmålere på i løbet af en udeskoledag, en skoledag med idræt og en normal skoledag, dvs. i både udeskole og normal klasseundervisning. De havde minimum tre sammenhængende dages målinger, og de fleste børn havde flere end tre dages målinger fordelt over ca. 250 skoledage. I analyserne blev der især fokuseret på sammenhængen mellem at være i udeskoleklasse og ikke-udeskoleklasse og fysisk aktivitet.

Specialets kvalitative del bestod af et interview med en udeskolelærer samt observationer fra en udeskoleklasse, der indgik i TEACHOUT forskningsprojektet. Klassen havde en særlig høj forekomst af overvægtige børn. Observationen foregik over en hel dag med udeskoleundervisning. Der var særligt fokus på, hvordan børnene bevægede sig, og hvem der var aktive. Denne analysedel supplerede således den kvantitative del, hvor interviewet gav mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Resultater

Overordnet viste bevægelsesmålingerne, at overvægtige drenge var signifikant mere aktive i løbet af en udeskoledag sammenlignet med overvægtige piger men også, at de undersøgte overvægtige børn ikke øgede det fysiske aktivitetsniveau på dage med udeskole sammenlignet med normale skoledage. Ud fra den kvantitative analyse var det ikke muligt at afgøre, hvorvidt børnene havde været i en kulturinstitution eller i naturen, hvilket Camilla understreger, kan have haft en betydning for resultatet.

’Der er en kønsforskel i graden af, hvor fysisk aktive de er. Det er ikke noget nyt. Det ville de antageligt også have været på en normal skoledag, men det viser, at det nok især er de overvægtige piger, man skal have fokus på.’

Resultaterne af den kvalitative del af specialet viste dog, at børnene generelt var meget fysisk aktive i udeskole i naturen, og at de især inspirerede hinanden til at være fysisk aktive.

Fremtidig forskning

Camilla påpeger, at resultaterne fra specialet bør undersøges yderligere i nogle større studier, hvor det vil være muligt at differentiere, hvorvidt udeskoleundervisningen foregår i en kulturinstitution eller i naturen. Camilla har deltaget i indsamlingen af empiri og udarbejdelsen af artikler i TEACHOUT, som publiceres i løbet af 2017. Hun er i dag ansat som Ph.d.-studerende i Psykiatrisk Center København, hvor hun skal evaluere en behandlingsindsats.