TEACHOUT - TrygFondens udeskole forskningsprojekt – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2016 > TEACHOUT - TrygFondens...

18. marts 2016

TEACHOUT - TrygFondens udeskole forskningsprojekt

nyhedsbrev 1

udtrykker et ønske om at give interesserede læsere et lidt større indblik i TrygFondens udeskole forskningsprojekt end de oplysninger, der allerede findes tilgængelige her på hjemmesiden. Efter ph.d.-studerende og projektgruppen har indsamlet resultater om elevers læring, sociale relationer og fysiske aktivitet igennem skoleåret 2014/15 er det hensigten igennem interviews med både ph.d.- og specialestuderende at fortælle om de enkelte delprojekter og begyndende resultater.

Undervisning uden for klasseværelset

Undervisning uden for klasseværelset og skolens bygninger har fundet sted lige så længe folkeskolen har eksisteret og alle der har bevæget sig igennem folkeskolen vil kunne fortælle om oplevelser knyttet til en ekskursion eller et lejrskoleophold fra skoletiden. Når begrebet udeskole bringes på bane vil mange måske forbinde det med nævnte sporadiske erfaringer, oplevelser og læring.

Imidlertid har de seneste 15 års forskning i undervisning uden for klasseværelset og skolens bygninger taget fart og især beskæftiget sig med, hvilken betydning vekselvirkningen mellem klasseværelse og omgivelser (natur og kultur) har for elevernes læring, sociale relationer (motivation og trivsel) samt fysiske aktivitet.

Udeskoleforskning

At forske i udeskole kræver en præcis definition af omfang og rammer for efterfølgende at kunne fortolke og vurdere resultater af udeskoleforskning. Set i dette lys kan udbredelse, forskning og debat om fænomenet udeskole efterhånden have givet en fælles forståelse blandt skoleledere og lærere i folkeskolen om at udeskole handler om regelmæssig og struktureret inddragelse af omgivelserne i skolens fag.

TrygFondens udeskole forskningsprojekt har præciseret og defineret udeskole på følgende måde:

  • undervisning på baggrund af lærerplaner
  • praktiseres i natur- og/ eller i kulturmiljøer uden for skolens bygninger
  • over en længere periode, og i dette studie et helt skole år
  • mindst 1-2 dage om ugen, minimum 5 timer om ugen
  • 3-6 klassetrin

TEACHOUT har modtaget en bevilling på kr. 6,78 mio. fra TrygFonden og gennemføres i partnerskab mellem Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet samt Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center A/S i årene 2013 til 2017. Projektet har som formål at opnå viden om styrker og svagheder ved at praktisere udeskole.

Det vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker denne alternative pædagogiske praksis elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed.