Hvordan kan udeskole understøtte børns evne til at lære og huske? Interview med Camilla Roed Otte – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2016 > Hvordan kan udeskole u...

26. oktober 2016

Hvordan kan udeskole understøtte børns evne til at lære og huske? Interview med Camilla Roed Otte

Interview

med Camilla Roed Otte, som er en af fire ph.d.-studerende på TrygFondens udeskole forskningsprojekt TEACHOUT. I sin forskning undersøger Camilla, hvorledes alternative undervisningsmetoder i praktiseringen af udeskole kan understøtte børns evne til at lære og huske.

Tidlig interesse for udeskole

Første gang Camilla stiftede bekendtskab med udeskole var i forbindelse med sit arbejde som videnskabelig assistent, hvor hun evaluerede projektet ”Haver til Maver,” som er en form for udeskole for børn. Camilla blev senere leder af projektet og fik en øget interesse i at forske i udeskolens mange muligheder for at forbedre indlæringen hos børn.

”Vi kunne se, at børnene i projektet fik øget motivation for at lære, de blev gladere og vidste tydeligt mere om grøntsager og natur og teknologi i almenhed. Der var f.eks. mange lærere, der fremhævede, at det at arbejde med fotosyntesen var så meget nemmere, når børnene havde fulgt med i fotosyntesen hele sæsonen. Så derfor fik jeg lyst til at forske mere i, hvad det er uderummet faktisk kan give børn, fordi jeg jo i det projekt kunne se, hvor meget det giver.”

Udeskoles betydning for indlæring, hukommelse og motivation for læring

Camilla er uddannet skolelærer og er kandidat i pædagogik. I 2014 startede hun sin ph.d. på TEACHOUT, hvor hun forsker i effekter af udeskole i 22 skoleklasser fra 12 skoler rundt omkring i landet.

”Et af mine mål er at være med til at udvikle folkeskolen og gøre den til et sted, hvor der er plads til alle børn. Der synes jeg ikke den er endnu. Den er meget rettet mod nogen, der har en bestemt læringsstil og som opfører sig på en bestemt måde.”

I forskningsprojektet undersøges effekten af udeskoleundervisning på børns indlæring, hukommelse og motivation for at lære.

”Vi har en tese om, at udeskole kan fremme læring hos børn. Tidligere undersøgelser tyder nemlig på, at hvis man flytter undervisningen uden for klasserummet, så kan det blandt andet fremme indlæringen.”

Camillas ph.d. består overordnet set af tre projekter, der tilsammen skal belyse udeskoles potentialer. Første del handler om at belyse, hvorvidt der er en forskel på, hvad børn i udeskole lærer i forhold til børn i parallelklasserne, der har haft undervisning indenfor. Alle børn i projektet er testet ved nationale akademiske tests i dansk og matematik, svarende til det klassetrin de var på ved skoleårets start, og efterfølgende igen testet ved skoleårets afslutning. Testresultaterne fra udeskoleklasserne sammenholdes med resultaterne fra parallelklasserne.

Anden del af Camillas ph.d. er et mindre casestudie. Dette casestudie har til formål at belyse, hvad børn husker fra undervisningen, og om de husker det faglige, der forventes.  Studiet er baseret på et treugers forløb i to femteklasser, hvor eleverne i danskundervisningen blev undervist i noveller. Den ene klasse havde al undervisningen indenfor, mens den anden femteklasse havde det meste af undervisning udenfor. Undervisningen i noveller i udeskoleklassen fandt sted på forskellige steder alt efter novellernes indhold. Casestudiet tager udgangspunkt i teori om hukommelse, der foreskriver, at det man indlærer og husker bl.a. er præget af, hvad man oplever, imens man skal indlære noget nyt.

”Der er noget, der tyder på, at hvis du lærer imens du oplever noget eller har flere sanser i brug, så er der større chance for, at du husker det lærte på længere sigt.”

I samarbejde med lærerne har Camilla taget udgangspunkt i særlige vidensmål, kompetencemål og læringsmål i forhold til det ønskede udbytte af undervisningen i noveller i folkeskolen. Fem dage efter forløbet blev børnene interviewet og spurgt ind til, hvad de rent faktisk kunne huske, og dette blev holdt op imod disse mål. Efter et halvt år blev der igen foretaget opfølgende interviews.

Den tredje del af Camillas ph.d. udarbejdes i samarbejde med Mads Bølling, der også er ph.d.-studerende på TEACHOUT. I dette projekt undersøges, hvad der motiverer børn til læring. Der er bl.a. anvendt et såkaldt Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A) og en Learning Rating Scale, hvor børnene selv skal angive, hvad de synes om at lære i skolen. Dette arbejde tager afsæt i et metastudie, der beskriver aspekter af læringsforhold, undervisningsforhold og forventninger fra underviser, som er særlig vigtige for indlæring. Børnene er blevet spurgt ved projektets start og igen efter projektet er startet. Resultaterne fra udeskole og kontrolklasser skal nu sammenholdes.

En del af Camillas arbejde i TEACHOUT er ligeledes at være udeskolekonsulent, hvor hun rådgiver deltagende skoler i forbindelse med implementeringen og udformningen af udeskoleundervisning.

Effekten af udeskole

Camilla er interesseret i at belyse effekten af udeskole på indlæring, hukommelse og motivation, og håber med denne forskning at kunne bidrage til at forbedre udbyttet af undervisningen i folkeskolen.

"Man vil jo gerne kende den perfekte opskrift på at lære bedst muligt, og den findes jo selvfølgelig ikke. Måske har det at være i udeskole kun en lille effekt, men hvis det til gengæld er nemt at implementere, og det kan komme mange til gode, så er det jo rigtig godt.”

Anvendelse af uderummet kan bidrage med noget nyt til den klassiske undervisningsform i folkeskolen og kan indgå som en del af undervisningen i alle fag lige fra IT-undervisning til matematik og dansk. Udeskole har ligeledes vist sig gavnlig hos børn med særlige undervisningsbehov.

”Udeskole er jo interessant, fordi det ser ud til at fremme læring særligt hos de elever, der har det svært inde i klassen, som eksempelvis en del drenge, børn med særlige behov og nok også mange andre. Men det er helt klart ikke godt for alle, der er selvfølgelig nogle elever, der lærer mindre af at have undervisning udenfor. Det er derfor variation er sådan en god ide. I det hele taget er der en masse studier, der viser, at hvis man varierer sin undervisning, så øger man læringen hos eleverne. Det kan jo godt være svært at variere sin undervisning indenfor, men udenfor giver det helt sig selv.”

Nuværende arbejde

Alt data er nu indsamlet og frem mod projektets afslutning i 2017 publiceres resultaterne i videnskabelige tidsskrifter samt fremlægges på en national konference i oktober 2017.