Skriv dit speciale på TEACHOUT – Københavns Universitet

Teachout > Interviews > 2014 > Skriv dit speciale på ...

18. februar 2014

Skriv dit speciale på TEACHOUT

specialestuderende søges

Vi søger dygtige, ambitiøse og motiverede studerende fra fag som idræt, folkesundhedsvidenskab, pædagogik, antropologi, sociologi og psykologi, der vil skrive speciale inden for udeskole.

Et nyt forskningsprojekt støttet af TrygFonden "TEACHOUT" 2013 – 2017 sætter nemlig fokus på udeskole, fysisk aktivitet, læring, sociale relationer og didaktik, og det er her du kan deltage.

Projektet er en unik mulighed for dig som gerne vil deltage i et konkret projekt med forankring i praksis og skolen og generere selvstændig empiri i relation til pædagogik, læring, sundhedsfremme, inklusion og/eller fysisk aktivitet. Samtidig indgår du i en stærk projektgruppe med andre ph.d.- og specialestuderende og mulighed for specialeplads, vejledning og sparring.

Der er mulighed for at deltage med start i 2014, 2015 og 2016.

Din rolle i TEACHOUT projektet

Vi søger specialestuderende, der vil arbejde i et dynamisk og tværvidenskabeligt forskningsmiljø. Du får ikke løn for at skrive speciale og indgå i projektet, men vi kan tilbyde specialeplads, vejledning og sparring  og blive en del af en ny forskningsgruppe med fokus på praksis, evidens og uddannelse af nye forskere. Vi forventer engagement, deltagelse og samarbejde. Hvis du kan og vil skrive og aflevere (dele af) dit speciale som en videnskabelig artikel, er det en klar fordel. Du kan også vælge at skrive en videnskabelig artikel ved siden af eller i forlængelse af dit speciale.

Formål, specialetemaer og -projekter

Vi arbejder med både beskrivende, forklarende, forstående og handlingsorienterede forskningstyper i et ”mixed methods” forskningsdesign. Overordnet er vi interesserede i at undersøge, hvordan udeskole influerer på tre overordnede outcomes: fysisk aktivitet, læring og sociale relationer, som vi forstår som relaterede. De tre outcomes undersøges dog som tre separate arbejdsområder (Work Packages, WP). Endelig undersøger vi, hvordan udeskole tænkes, planlægges og udføres didaktisk af lærere som en fjerde WP.

WP 1 (udeskole og fysisk aktivitet) undersøger og sætter fokus på fysisk aktivitet blandt skoleelever (herunder køn, alder, social baggrund, idrætsbaggrund mm) – især hvordan udeskole influerer på fysisk aktivitet og sundhed blandt overvægtige og fysisk inaktive børn. Vi sammenligner ca. 45 klasser, der praktiserer udeskole med 45 sammenligningsklasser (parallelklasser). I undersøgelsen benytter vi et accelerometer (lille mobil bevægelsesmåler) til at måle fysisk aktivitet over 10 dage.

WP 2 (udeskole og læring) undersøger og sætter fokus på udeskole og læring. Projektet består af en undersøgelse af elevers skolepræstationer i dansk og matematik (sammenlignet med elever, der ikke har modtaget udeskole), deres hukommelse og faglige forståelse i specifikke fag efter deltagelse i udeskole (sammenlignet med elever, der ikke har modtaget udeskole). Desuden gennemføres en interviewundersøgelse med elever, der har deltaget i udeskoleundervisning.

WP 3 (udeskole og sociale relationer) undersøger og sætter fokus på udeskole og sociale relationer. Projektet består dels af en række kvantitative spørgeskemaundersøgelser der belyser elevernes trivsel og motivation samt analyser elevers sociale netværk ud fra sociogrammer - dels af en række kvalitative undersøgelser af udeundervisning i et elev-perspektiv hvor observationer og interviews anvendes. 

WP 4 (udeskole og didaktik) undersøger og sætter fokus på udeskolelæreres intenderede og gennemførte praksis og klasseledelse i ”det udvidede undervisningsrum” dels gennem kvalitative case studier med observation af og interviews med erfarne udeskolelærere – dels gennem en spørgeskemaundersøgelse med lærere, der har praktiseret udeskole. Projektet vil bl.a. resultere i en række konkrete handleanvisninger i relation til udeskole og undervisning uden for klasselokalet.

Vi arbejder med en række forskellige

  • forskningstilgange og -felter, fx RCT, quasi exprimentielle design og case- og tværsnitsundersøgelser.
  • teorier og begreber, fx bevægelse, fysisk aktivitet, sundhedsfremme, det brede sundhedsbegreb, læring, hukommelse, sociale relationer og sociogrammer. 
  • metoder, både kvalitative, kvantitative og ”mixed”, fx accelerometermålinger, litteraturstudier, interviews, observationer, spørgeskemaer, fysiologiske målinger og strategiske partnerskaber.

Vi har løbende delstudier og -projekter, hvor du kan indgå afhængigt af dine kompetencer, præferencer og tidsplan.

Du får selvfølgelig frihed og pligt til selvstændigt at præge dit projekt i samarbejde med din vejleder fra universitetet. 

Henvendelse

Vi er en række forskere i TEACHOUT projektgruppen. Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail med CV, en beskrivelse af dig selv, dine interesser, dit studie, dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) samt en af dine tidligere opgaver fra universitetet.

Kontakt Steno

Peter Bentsen, pebt@steno.dk

Kontakt NEXS

Erik Mygind, emygind@ifi.ku.dk, mobil: 2875 0894

Kontakt IGN

Niels Ejbye-Ernst, nee@viauc.dk, mobil: 2120 3236